Gölbaşı, Arsa Satış İhalesi… (31/10/2019)

Gölbaşı Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan  İncek ve Hacılar’da yer alan 6 adet gayrimenkulünü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 31/10/2019 tarihinde…
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRGölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Belediyemize ait Gölbaşı İlçesinde aşağıdaki listede mahallesi, ada/parselnumarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılıKanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışlarıyapılacaktır.1- İhaleler 31/10/2019 Perşembe günü saat 14.00’ da başlayarak GaziosmanpaşaMahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet BinasındaENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni’nce ayrı ayrı yapılacaktır.2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnameleri her gün çalışma saatleriiçerisinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindekiBelediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve KamulaştırmaServisinde görülebilir.3- İstekliler, Şartnamelerde ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamakzorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtivaeden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; Kimlik veYetki Belgeleri, Yer Görme Belgesi, İkametgah Belgesi, Şartname Alındı Makbuzu, TaşınmazMal Satış Şartnamesi, Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka TeminatMektubu ve Teminat Mektubu teyid yazısı.4- İhaleye iştirak edecek olanlar her parsel için ayrı ayrı 200,00 TL. (İkiyüzTürkLirası)karşılığında şartname almak zorundadırlar.5- İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Genel EvrakServisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenleoluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.6- Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri vetapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihaleuhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satımgiderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanunisüresinde ödenecektir.8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ileihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihalekararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyionaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleriuygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kapalı
Kapalı